İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre basılı örnekler

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ nin (RG.11.4.2005, S. 25783) 19. maddesine göre, icra ve iflas işleri için aşağıda gösterilen basılı örneklerin ( kâğıtların) kullanılması zorunludur:

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre kullanılması zorunlu olan basılı kağıtlar

• İcra tutanağı ve takip talebi (Örnek No.1)
• Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri (Örnek No.2)
• Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri (Örnek No.3)
• Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına. Veya yükletilmesine ilişkin ilamların yerine getirilmesinde icra emri (Örnek No.4)
• Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilam veya ilam niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri (Örnek No.5)


• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri (Örnek No.6)
• İlamsız takipte ödeme emri (Örnek No.7)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.8)
• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.9)
• Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.10)

10 ve 20 nolu örnekler


• İflas yolu ile adi takipte ödeme emri (Örnek No.11)
• Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflas yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.12)
• Adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri (Örnek No.13)
• Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri (Örnek No.14)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı (Örnek No.15)
• Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu (m.38) (Örnek No.16)
• Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz (Örnek No.17)
• İtiraz belgesi (Örnek No.18)
• Haciz tutanağı (Örnek No.19)
• Birinci haciz ihbarnamesi (Örnek No.20)


• İkinci haciz ihbarnamesi (Örnek No.21)
• Üçüncü haciz ihbarnamesi (Bildirim) (Örnek No.21a)
• Davet kâğıdı (Örnek No.22)
• İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge (Örnek No.23)
• Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı (Örnek No.24)
• Taşınırın açık artırma ilanı (m.48) (Örnek No.25)
• Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.26)
• Taşınmazın açık artırma ilanı (Örnek No.27)
• Borç ödemeden aciz vesikası (Örnek No.28)
• İlamın icrası belgesi (Örnek No.29)
• Muvakkat rehin açığı belgesi (Örnek No.30)


• Rehin açığı belgesi (Örnek No.31)
• İflasın açılmasına, kapanmasına, kaldırılmasına ilişkin ilan (Örnek No.32)
• Tasfiyenin tatili ilânı (Örnek No.33)
• Basit tasfiyede alacaklıları davet ilanı (Örnek No.34)
• Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı, (Örnek No.35)
• İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli (Örnek No.36)
• Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilanı (Örnek No.37)
• Tahsilat makbuzu (Örnek No.38)
• Reddiyat makbuzu (Örnek No.39)
• Harç tahsil müzekkeresi (Örnek No.40)
• Tebliğ mazbatalı zarf (Örnek No.41)
• Telgrafla tebliğ zarfı (Örnek No.42)
• Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi (Örnek No.43)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte icra emri (Örnek No.44)

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • Yorum ekle